Międzynarodowa Pomoc Administracyjna w Sprawach Celnych

  Międzynarodowa Pomoc Administracyjna w Sprawach Celnych

  Międzynarodowa Pomoc Administracyjna w Sprawach Celnych

  Zadania Działu Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych:

  • współpraca z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31), z wyłączeniem szczególnych form współpracy określonych w Tytule IV Konwencji,
  • udzielanie i występowanie o pomoc administracyjną w zakresie zadań Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach celnych i akcyzowych,
  • prowadzenie analiz oraz weryfikacja i realizacja wniosków o pomoc administracyjną w sprawach celnych i akcyzowych,
  • monitorowanie i identyfikacja zjawisk ogólnokrajowych i ponadregionalnych oraz ocena zagrożeń dla skutecznego wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową zadań kontrolnych z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach celnych i akcyzowych,
  • monitorowanie prawidłowości i jednolitości postępowania organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz opracowywanie wyjaśnień i wytycznych w zakresie międzynarodowej pomocy administracyjnej w sprawach celnych i akcyzowych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji, instytucji oraz w ramach struktur Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z właściwości komórki,
  • prowadzenie procedury:
  1. konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy,
  2. konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 191 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów czasowego składowania, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  3. konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  4. konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych, z wyłączeniem procedury tranzytu, oraz na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  5. zasięgnięcia opinii, o którym mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego, wymaganego w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

  Dane adresowe:

  Dział Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych
  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
  ul. Powstańców Śl. 24,26,
  53-333 Wrocław
  Tel. +48 71 / 3705 400 (Joanna Kukla - Kierownik Działu Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych)
  Tel. +48 71 / 3705 497 lub 3705 413
  e-mail customs.ias.wroclaw@mf.gov.pl

  Rejestr zmian