Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zarkesu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.
  • Zarządzenia nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin z 2015 r. poz. 7),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
   
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie  skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że  przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
   
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postepowania, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
   
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
   
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do: 1.organu podatkowego wyższego stopnia, 2. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, 3. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do organu podatkowego wyższego stopnia za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
   
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
   

  Standardy obsługi bezpośredniej w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w Izbie Administracji Skarbowej oraz w urzędach skarbowych woj. dolnośląskiego obowiązują Standardy obsługi bezpośredniej (plik pdf 888 KB) w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej.
  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 02.02.2017 13:35 Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2021 13:23
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Jessica Ziółkowska
  Rejestr zmian