Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Składanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:
  • pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
  ul. Powstańców Śl. 24,26 Wrocław 53-333
  • Punkt Podawczy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, parter budynku (pokój nr 5)
  • za pośrednictwem ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ias.wroclaw@mf.gov.pl
  • faksem na numer: 71 365 27 81
  • osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Przyjęcia interesantów odbywają się:
  Poniedziałek - od 7:30 do 15:30
  Wtorek - od 7:30 do 15:30
  Środa - od 7:30 do 15:30
  Czwartek - 7:30 do 15:30
  Piątek - 7:30 do 15:30

  W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu lub zastępujący go Wicedyrektor przyjmuje osoby zainteresowane
  w środy w godzinach od 13:30 do 15:30.

  Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie wizyty.
  Osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach lub w innym dniu tygodnia również prosimy o wcześniejsze ustalenie dogodnego dla Państwa terminu.
  Kontakt:
  Sekretariat Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  tel. 71 365 24 00
  fax 71 365 27 80
  e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl

   

  Petycje

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  Przedmiot petycji:
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Sposób składania petycji:
  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  •     przesłać listownie
  •     przesłać faksem
  •     przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  •     złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie urzędu.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:
  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  - miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  - zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Uwagi :
  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  Mając na względzie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (j.t. Dz.U z 2017 r. nr 1123) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w 2016 r. do tut. organu wpłynęła 1 petycja mająca charakter indywidualny. Jej przedmiotem była likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Skarbowym Wrocław – Psie Pole. Petycja została załatwiona bez zbędnej zwłoki w terminie określonym w przywołanej ustawie. Wnosząca została poinformowana o braku możliwości dokonania zmian w postulowanym przez nią zakresie.

  Mając na względzie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 870) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w 2018 r. nie wpłynęła do tut. organu żadna petycja.

  Mając na względzie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 870) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w 2019 r. nie wpłynęła do tut. organu żadna petycja.

  Mając na względzie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 870) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w 2020 r. nie wpłynęła do tut. organu żadna petycja.

  Mając na względzie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w 2021 r. nie wpłynęła do tut. organu żadna petycja.

  Rejestr zmian