Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w tym urzędach skarbowych województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Urzędzie Celno – Skarbowym we Wrocławiu wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi (dalej: IAS we Wrocławiu) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowejwe Wrocławiu z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 24,26. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
 2. pisemnie: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24,26,

53-333 Wrocław,

 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą elektroniczną  na adres: ias.wroclaw@mf.gov.pl,
 • telefonicznie: (71) 365 24 00.
 • Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej,  z siedzibąw Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. (22) 694 55 55, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl.
 • W IAS we Wrocławiuwyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Ministerstwo Finansów;
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Centrum Informatyki Resortu Finansów,
  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  • Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku Urzędowym.
 • W związku z przetwarzaniem przez IAS we Wrocławiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Warszawie na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS,
  • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna – DODO

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu wraz z Delegaturą i Oddziałami Celnymi, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław. Z administratorem danych można się skontaktować:
  • pisemnie na adres Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul.Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej:ias.wroclaw@mf.gov.pl,
  • telefonicznie: +48 71 365 24 00.
 2. Współadministratorem danych jest Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji

      Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12, na

      podstawie Porozumienia w sprawie współadministrowania w zakresie przetwarzania   

      danych osobowych zawartego 23.04.2019 r.

 1. W IAS we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. W związku z art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:
  • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-   rozpoznawczych,
  • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych,
  • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe,
  • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Pozostałe klauzule informacyjne poniżej: