Import towarów w procedurze, o której mowa w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług

Podatnicy, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować korzystanie przy importach towarów z procedury, o której mowa w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT"), powinni zapoznać się z poniższymi wytycznymi dla odpowiedniej kategorii podatników (plik „Informacje dla podatników – 33a"). Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją multimedialną (plik „Prezentacja dla podatników – 33a") i jej rozpowszechniania wśród podatników. Poniżej zamieszczamy także obowiązujący wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33a ust. 2a ustawy o VAT.

Informujemy, że oświadczenia w formie elektronicznej od 10.10.2022 r. należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy PUESC. Inne drogi nie są już honorowane. Link z wszystkimi informacjami:

https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-dane-oswiadczen-i-zaswiadczen

W przypadku oświadczeń do wniosku na PUESC należy załączyć podpisany elektronicznie przez osobę umocowaną załącznik, który stanowi oświadczenie. Skany bez podpisu elektronicznego nie są honorowane.

W przypadku zaświadczeń do wniosku na PUESC należy dołączyć plik pdf z podpisem organu wydającego zaświadczenie lub dodatkowy plik z podpisem kwalifikowanym organu wydającego (jeśli taki podpis nie został zamieszczony na samym zaświadczeniu). Zaświadczenia nie zawierające podpisu elektronicznego będą odrzucane i nie będą rejestrowane. Każde zaświadczenie należy przesłać jako osobny wniosek. Przesłanie wszystkich zaświadczeń w jednym wniosku będzie skutkowało zarejestrowaniem tylko jednego z nich. Brak jest technicznej możliwości zarejestrowania wszystkich zaświadczeń z jednego złożonego wniosku! (szczegółowe informacje w pliku „Informacje dla podatników – 33a" >>> patrz pkt. 4).

Ważność tych dokumentów również należy sprawdzać samodzielnie na platformie PUESC:

https://puesc.gov.pl/uslugi/sprawdzenie-zaswiadczen-oswiadczen

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

1) we wszelkich sprawach związanych z 33a:   vat7.458000@mf.gov.pl

2) w sprawach zaświadczeń/oświadczeń:

- Monika Borowiec  (71 798 61 41  /  728 903 326)

- Agnieszka Pospiech  (71 370 54 43  /  728 903 192)

3) w sprawach rozliczeń i prowadzonych postępowań:

- Marcin Ngoc  (71 798 61 42  /  728 903 327)

 

Pliki do pobrania