Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  Archiwum zakładowe

  W Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) prowadzony przez komórkę egzekucji administracyjnej.
  2. Rejestr pism i spraw prowadzony przez komórkę kancelaryjną.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA prowadzona przez komórkę obsługi prawnej.
  4. Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  5. Rejestr petycji prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  6. Archiwum zakładowe wraz z magazynami prowadzone przez komórkę archiwum.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Archiwum zakładowe

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. - (Dz. Urz. MRiF poz. 43) - w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  • Archiwum zakładowe wchodzi w skład komórki organizacyjnej do spraw logistyki  i prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika.
  • Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą  Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
   z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. MRiF poz. 43) i Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 44).
  • Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo badawczych. Udostępnienie dokumentacji dla celównaukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w :
  1. ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami),
  2. ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zmianami).
  • Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  • Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.07.2018 Data publikacji: 18.07.2018 14:24 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 14:24
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian