«Powrót

Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Naczelnik  Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu,
ul. Stacyjna 10 ogłasza:

 

Przetarg ofert pisemnych, w trybie art. 105 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314), na sprzedaż nw. pojazdu stanowiącego własność Skarbu Państwa:

Marka

Paliwo

Pojemność

w ccm

Rok

produkcji

Cena

oszacowania

Cena

wywoławcza

UWAGI

Mercedes Sprinter

313 CDI

ON

2148

2004

6 100,-

4 575,-

Samochód ciężarowy.

Sprzedaż dokumentowana Dowodem sprzedaży likwidacyjnej  (bez VAT)

 

 

 

UWAGA I

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 107 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, w tym były właściciel pojazdu.

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się wariantowości oferty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

-           złożenie w sekretariacie Oddziału Celnego I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31  do godz. 1030 dnia
10 października 2018
r. oferty zawierającej proponowaną cenę zakupu wraz z danymi oferenta
i jego podpisem,

-           wpłata wadium, w wysokości10 % kwoty oszacowania pojazdu będącego przedmiotem oferty
w kasie Oddziału Celnego I we Wrocławiu  ul. Karmelkowa 31 (pokój Nr 6) w dniu przetargu w godz. 900- 1030 lub przelewem na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
NBP O/O Wrocław 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000. Wpłaty przelewem należy dokonać co najmniej 3 dni roboczeprzed terminem przetargu. Wypłata wadium po przetargu nastąpi w tym samym dniu do godz. 1330, z tym że w przypadku wpłaty wadium przelewem, zwrot nastąpi przelewem w dniu następnym.

-           obecność oferenta przy otwieraniu ofert,

-           złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta – pojazd –…….".

-           zaproponowanie ceny zakupu nie niższej niż cena wywoławcza.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału Celnego I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31, sala Nr 22  w dniu  10 października 2018 r.  o godz. 1100

 

Przetarg na zakup danego pojazdu nie dojdzie do skutku jeżeli nie weźmie w nim udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywoławczej. 

Komisja wybiera ofertę z najkorzystniejszą ceną, zaś w przypadku złożenia ofert o identycznej cenie o wyborze decyduje kolejność złożenia ofert.

W przypadku wygrania przetargu, kupujący winien niezwłocznie wpłacić zaoferowana kwotę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu. Niewypełnienie w/w warunku spowoduje odrzucenie złożonej oferty i przepadek wadium.

 

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta w przypadku ofert o takiej samej cenie zakupu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, nie odpowiada za wady ukryte w ww. ruchomości,  nie gwarantuje, że przedmiotowy pojazd podlega rejestracji. O rejestracji pojazdu decyduje odpowiedni organ do spraw rejestracji pojazdów. Towar nie podlega zwrotowi.

 

UWAGA II:

Oglądanie pojazduna parkingu OC I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31,w dniu: 09 października 2018r. od godz. 1000 do 1200, w dniu 10 października 2018. Od godz. 0800 do 0930, tel. kontaktowy 71 37 05 481.

UWAGA III:

Pojazd podlega rejestracji po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdóworaz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355).

 

Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowe we Wrocławiu:

http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/dolnoslaski-urzad-celno-skarbowy-we-wroclawiu/ogloszenia/oferty-likwidacyjne