Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Siedziba oraz terytorialny zasięg działania Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.
  1. Siedziba Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego mieści się we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 141.
  2. Poza siedzibą wskazaną w punkcie 1 Dolnośląski Urząd Skarbowy użytkuje pomieszczenia w:
  a) Urzędzie Skarbowym w Legnicy, ul. Wrocławska 37,
  b) Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21,
  c) Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, ul. Garncarska 10,
  d) Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze, ul. Thebesiusa 1
  przeznaczone na miejsca pracy dla części pracowników wykonujących źródłowe kontrole podatkowe.
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu obejmuje województwo dolnośląskie w zakresie podatników określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz.437):
  - podatkowe grupy kapitałowe,
  - banki,
  - zakłady ubezpieczeń,
  - jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  - jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  - oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
  a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), albo
  b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 679) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
  c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów
  – z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.04.2016 Data publikacji: 11.04.2016 12:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 13:15
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian