Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  1.    Siedziba Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego mieści się we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 141.

  2.    Poza siedzibą wskazaną w punkcie 1 Dolnośląski Urząd Skarbowy użytkuje pomieszczenia w:

  o    Urzędzie Skarbowym w Legnicy, ul. Wrocławska 37,

  o    Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21,

  o    Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, ul. Garncarska 10,

  o    Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze, ul. Thebesiusa 1

  Terytorialny zasięg działania urzędu dotyczy:

  o    banków spółdzielczychw rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

  o    spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowychw rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639),

  o    jednostek samorządu terytorialnegow  rozumieniu ustawy z  dnia 8 marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),

  o    oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),

  o    przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w  rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

  o    uczelni w  rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020  r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

  o    innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,

  – z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.06.2021 Data publikacji: 11.04.2016 12:47 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 10:34
  Autor: Bartosz Chojnacki Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian