Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, mający siedzibę we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 24,26.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
- pisemnie: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław,
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
- pocztą elektroniczną  na adres: ias.wroclaw@mf.gov.pl,
- telefonicznie: (71) 365 24 00.
WSPÓŁADMINISTRATOR
Współadministratorem danych jest Minister Finansów, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod.wroclaw@mf.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej), takich jak:
- pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa,
- kontrola obrotu towarowego z zagranicą,
- zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
- innych zadań regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- Ministerstwo Finansów,
- Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
- Centrum Informatyki Resortu Finansów,
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym w państwach trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów, zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu ministra właściwego w sprawach finansów publicznych  w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku Urzędowym.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
- sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE
Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Dotyczy to poniższych przypadków:
- prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Administratora,
- dokonywanie analizy ryzyka, poprzez zautomatyzowane przetwarzanie danych lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie, wywołujące skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.


W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane: