Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna

  Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna

   

  Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna (dalej US) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna będącej częścią strony Ministerstwa Finansów.

   

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  2. pochodzą z różnych źródeł,
  3. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  5. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  6. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  7. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  8. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel (xls, xlsx) zawierające dane w postaci alternatywnej,
  9. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  10. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-01

   

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dorotą Wybraniec, kierownikiem działu, email: dorota.wybraniec@mf.gov.pl,  tel.: 71 797 73 18.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  US zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, US zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

   

  W przypadku, gdy US odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Budynek US jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych umożliwiające swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na poszczególnych kondygnacjach budynku toalet przystosowanych do potrzeb wymienionych osób.

  Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług US powinna zgłosić się w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie US ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us.wroclaw.fabryczna@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 797 71 16 lub 71 797 73 00
  • faksu – 71 797 56 01

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z US z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  US zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem US oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.