Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Koordynator:
  Hanna Borek
  e-mail: hanna.borek2@mf.gov.pl
  tel.: 71 786 67 31

   
  Zastępca koordynatora:
  Anita Elżbieciak
  e-mail: anita.elzbieciak@mf.gov.pl
  tel.: 71 786 67 21

  Rejestr zmian