Jak załatwić sprawę u urzędzie

  Jak załatwić sprawę u urzędzie

  Jak załatwić sprawę u urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym (link)
  • telefonicznie- pod numerem telefonu : 696 453 807, 725 353 504 (podane nr telefonów służą wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy Wrocław- Stare Miasto przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek-piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się ze informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług (link).

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl i serwisie www.biznes.gov.pl

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 z Urzędem Skarbowym można kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych. Zobacz spis numerów (link)

  Sposób załatwiania i przyjmowania pism:

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par 2). W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4). Na nie załatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 par 1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. naczelnika urzędu skarbowego. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Procedury obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto
  Informacja telefoniczna

  Kontakt telefoniczny należy do najbardziej powszechnych, a zarazem efektywnych sposobów komunikowania się klienta z Urzędem. Pracownik obsługujący telefon ma dołożyć wszelkich starań aby klient uzyskał kompetentną, wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku, gdy pracownik nie czuje się kompetentny w zakresie zadanego pytania powinien, bądź to udzielić informacji w terminie późniejszym umówionym z klientem – po opracowaniu rzetelnej i wiarygodnej odpowiedzi, bądź to przełączyć rozmowę telefoniczną do osoby kompetentnej w danej dziedzinie, informując o tym rozmówcę i wskazując nazwisko pracownika, który pomoże rozwiązać problem, a w przypadku braku technicznych możności przełączenia rozmowy telefonicznej do właściwego pracownika, odnotowuje problem, z którym klient się zgłosił i numer jego telefonu i zapewnia, że kompetentny pracownik oddzwoni do niego pod wskazany numer telefonu niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. Pracownik odbierający telefon przedstawia się z imienia i nazwiska, podaje informacje o komórce Urzędu, w której pracuje, udziela odpowiedzi w zakresie zadanego pytania. Rozmowa telefoniczna powinna być prowadzona w miłej i przyjaznej atmosferze kontaktu telefonicznego.

  Przyjęcie klienta i udzielenie informacji na stanowiskach na Sali Obsługi Klienta

  Należy przyjąć za zasadę, że sprawy jeżeli mogą być załatwione w jednym miejscu to tam powinny zostać załatwione. Nie powinno się odsyłać klienta bez uprzedniego upewnienia się, że sprawa ma szansę ostatecznego załatwienia na Sali Obsługi Klienta. W sytuacji gdy niezbędne jest wyjaśnienie lub konsultacja w innym miejscu niż Sala Obsługi Klienta klient może być zapowiedziany telefonicznie przez pracownika kierującego do tej komórki.
  Jeżeli wśród oczekujących na obsługę znajduje się kobieta ciężarna, klient z małym dzieckiem, osoba w podeszłym wieku lub niepełnosprawna, pracownik zwraca się z prośbą do pozostałych oczekujących klientów o zgodę na obsłużenie w/w poza kolejnością,
  Jeżeli oczekującym na obsługę jest osoba niepełnosprawna, pracownik postępuje jak wyżej a następnie po poinformowaniu pozostałych klientów zaprasza i przeprowadza osobę niepełnosprawną do stanowiska lub pomieszczenia przeznaczonego do obsługi osoby niepełnosprawnej, jeśli takie jest w urzędzie.
  Jeżeli dla uzyskania pełnej obsługi klienta koniecznym jest uzyskanie informacji z komórki organizacyjnej rachunkowości podatkowej, pracownik w obecności klienta informację taką uzyskuje telefonicznie, bądź udostępnia telefon klientowi.

  Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków:

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Stare Miasto przyjmuje w sprawach skarg i wniosków klientów urzędu w poniedziałki w godz. od 11:00 do 15:30
  Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie wizyty.
  Osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach lub w innym dniu tygodnia również prosimy o wcześniejsze ustalenie dogodnego dla Państwa terminu.
  Kontakt:
  Sekretariat Naczelnika US Wrocław-Stare Miasto
  tel.: 71 78 66 724.
  e-mail: us.wroclaw.stare_miasto@mf.gov.pl
  Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia. Istnieje możliwość także wcześniejszego umówienia się na spotkanie.
  Opinie, pytania, wnioski można składać na adres: us.wroclaw.stare_miasto@mf.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.01.2021 Data publikacji: 15.05.2015 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 12:49
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian