Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza w jednostce stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
  Kontrola zarządcza jest narzędziem zarządzania jednostką we wszystkich obszarach jej działalności.
  Celem kontroli zarządczej w jednostce jest zapewnienie w szczególności:
  1) zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2) skuteczności i efektywności działania;
  3) wiarygodności sprawozdań;
  4) ochrony zasobów;
  5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7) zarządzania ryzykiem.

  W sprawach kontroli zarządczej Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jedna jednostkę, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
  W Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu za wdrożenie, monitorowanie i ocenę systemu kontroli zarządczej odpowiada Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Prowadzi on działania związane z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. W tym celu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu podejmuje decyzje związane z planowaniem i monitorowaniem realizacji celów/zadań na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzaniem ryzykiem, prowadzeniem samooceny kontroli zarządczej, w szczególności związanych z tym działań doskonalących, a także zatwierdza dokumentację związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

  Cele Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu stanowią uszczegółowienie celów wyższego rzędu, określanych corocznie w planie pracy Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Na jego podstawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sporządza na okres jednego roku plan celów/zadań Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, który zawiera w szczególności:
  1) cele i zadania stanowiące realizację celów wyższego rzędu;
  2) zadania podległych urzędów skarbowych;
  3) planowane mierniki realizacji zadań – rezultaty, które mają zostać osiągnięte w wyniku zrealizowania zadań;
  4) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za realizację każdego zadania.
  W celu oceny stopnia realizacji zaplanowanych zadań oraz przeanalizowania potencjalnych zagrożeń, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na bieżąco monitoruje proces realizacji zadań oraz w przypadku zagrożenia ich wykonania, podejmuje niezbędne działania ograniczające zagrożenia. Wykonanie planu celów/zadań Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sposób udokumentowany monitorowane jest co najmniej raz na pół roku. W wyniku półrocznego przeglądu realizacji zadań oraz podsumowania działań monitorujących realizację wszystkich zaplanowanych zadań, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sporządza:
  1) sprawozdanie z wykonania planu pracy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu za I półrocze;
  2) sprawozdanie z wykonania planu pracy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu za rok poprzedni.

  Cele i zadania, które są ujęte w planie celów/zadań Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu mają swoje odzwierciedlenie również w funkcjonującym systemie zarządzania ryzykiem, dzięki któremu gromadzone są informacje o najistotniejszych ryzykach zagrażających realizacji celów i zadań, ich wadze i prawdopodobieństwie oraz o adekwatnych mechanizmach kontrolnych minimalizujących możliwość materializacji ryzyka bądź minimalizujących jego skutki.
  Ryzyka w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu identyfikowane są obligatoryjnie w stosunku do zadań wskazanych w planie celów /zadań, a w stosunku do każdego ryzyka ustalany jest właściciel ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka są na każdym szczeblu zarządzania poddawane monitorowaniu, pozwalającym na podejmowaniu w odpowiednim czasie decyzji mających na celu realizację założonych celów i zadań.
  Jednym z narzędzi stosowanych w ramach monitorowania systemu kontroli zarządczej jest przeprowadzana co najmniej raz w roku samoocena kontroli zarządczej. W Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu samoocena przeprowadzana jest przy wykorzystaniu kwestionariuszy wypełnianych przez wicedyrektorów i kierowników, z zastrzeżeniem, że jeśli w danym roku kalendarzowym przeprowadzono samoocenę Wspólną Metodą Oceny CAF, to można odstąpić od przeprowadzenia samooceny za pomocą kwestionariuszy.
  Samoocena kontroli zarządczej może dotyczyć wszystkich, bądź wybranych, elementów kontroli zarządczej i jest ona dokonywana w terminie umożliwiającym wykorzystanie jej wyników jako materiałów źródłowych do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w realizacji celów i zadań wspiera audyt wewnętrzny poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, a informacje pochodzące z audytu wewnętrznego stanowią jedno ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
  Kontrola zarządcza w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu jest na bieżąco monitorowana i poddawana ocenie. Obok informacji pochodzących z monitorowania realizacji celów i zadań, zarządzania ryzykiem, samooceny kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego ocenić kontrolę zarządczą pozwalają informacje pochodzące także m.in. z wyników:
  1) kontroli wewnętrznych;
  2) kontroli zewnętrznych i audytów zleconych;
  3) analizy skarg i wniosków;
  4) analizy informacji naczelników podległych urzędów skarbowych o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w urzędach skarbowych;
  5) analizy informacji o funkcjonowaniu komórek organizacyjnych sporządzonych przez wskazanych kierowników komórek organizacyjnych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

  W oparciu o zebrane informacje i materiały źródłowe, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sporządza corocznie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, które jest podsumowaniem przeprowadzonej oceny kontroli zarządczej.
  Na podstawie analizy informacji naczelników podległych urzędów skarbowych o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w urzędach skarbowych Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sporządza także zbiorczą informacje o stanie kontroli zarządczej w podległych urzędach skarbowych.

   

  Informacje o kontroli zarządczej sprzed 2015 r. znajdują się w archwium BIP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2018 Data publikacji: 28.04.2015 12:03 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 14:14
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian