Zasady udostępnienia informacji publicznej

  Zasady udostępnienia informacji publicznej

  Zasady udostępnienia informacji publicznej

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego udostępniają informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzedów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izby administracji skarbowej.

  ZASADY:
  Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.


  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Izba lub Urząd Skarbowy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
  Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.09.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:51 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018 10:20
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian