Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Iwona Różalska- Kulasa
  e-mail iwona.rozalska-kulasa@mf.gov.pl
  tel.: 65 54 44 731

  Kamila Przybylska
  e-mail kamila.przybylska@mf.gov.pl
  tel.: 65 54 44 739

   

  Rejestr zmian