«Powrót

Informacja o wyczerpaniu limitu krajowego pomocy de minimis w 2019 r. udzielanej w sektorze rolnym

Informacja o wyczerpaniu limitu krajowego pomocy de minimis w 2019 r. udzielanej w sektorze rolnym

Informacja o wyczerpaniu limitu krajowego pomocy de minimis w 2019 r. udzielanej w sektorze rolnym

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że wykorzystany został w całości tegoroczny limit krajowy pomocy udzielanej zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis (link otwiera nowe okno)