Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Iwona Górska
  e-mail Iwona.Gorska@mf.gov.pl
  tel.: 75/6473568

  Anna Buko
  e-mail Anna.Buko@mf.gov.pl
  tel.: 75/6473568
   

  Rejestr zmian