«Powrót

Co jeśli nie ujawniasz wszystkich przychodów?

Co jeśli nie ujawniasz wszystkich przychodów?

Co jeśli nie ujawniasz wszystkich przychodów?

Nie ujawniasz wszystkich przychodów? Ryzykujesz 75% stawką podatku

 

Zasada równości i powszechności opodatkowania wyrażona jest w Konstytucji RP. Podatki są źródłem finansowania państwa. Działania organów podatkowych zmierzają do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wykonywania zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, tworzenie i rozwijanie infrastruktury służącej ogółowi społeczeństwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Niekiedy podatnicy, poprzez stosowanie niezgodnych z prawem praktyk, chcą zminimalizować obciążenia podatkowe. Obowiązek zapłaty podatku zostaje pominięty lub ukryty, a tym samym obywatel płaci niższe zobowiązanie lub nie płaci podatku w ogóle.

Takie postępowanie ogranicza możliwości państwa w zakresie finansowania polityki społecznej i gospodarczej, ale również sprzyja nieuczciwej konkurencji. W ten sposób podmioty unikające opodatkowania plasują się w korzystniejszej sytuacji niż te, które płacą podatki uczciwie i rzetelnie.

Rolą organów podatkowych jest wspieranie obywateli w realizacji obowiązków podatkowych m.in. poprzez ograniczenie zjawiska uchylania się od opodatkowania oraz wyrównywanie szans w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jednym z takich działań jest stosowanie instytucji opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł. Świadomość istnienia problemu wymusza na administracji skarbowej podejmowanie działań ograniczających to niekorzystne zjawisko.

Źródłem informacji o ponoszonych wydatkach i zgromadzonym majątku są bazy danych, ogólnodostępne zasoby internetowe, informacje od innych organów, instytucji czy informacje sygnalne.

Organy podatkowe weryfikują możliwości finasowania wydatków podatnika ujawnionymi przychodami. Weryfikacji dokonuje się w ramach czynności analitycznych, efektem których może być wszczęcie czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych. Jeżeli organ podatkowy ustali, że wydatki nie mają pokrycia w osiągniętych przychodach, może ustalić dochód z nieujawnionego źródła i wymierzyć podatek według sankcyjnej stawki 75%.

Podatniku, jeśli nie wykazałeś wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu, aby uniknąć opodatkowania stawką sankcyjną, złóż korekty swoich rozliczeń podatkowych.