«Powrót

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej. Nowy nabór

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej. Nowy nabór

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej. Nowy nabór

Na zdjęciu funkcjonariusze służby celno-skarbowej

Poszukujemy kandydatów do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej.

Link do naboru: kliknij tutaj

Miejsce pełnienia służby: Wrocław - 10 etatów.

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.

Jak aplikować:

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r.

oraz dodatkowo:

 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. preferowanego miejsca pełnienia służby (w załączeniu).

Aplikuj elektronicznie przez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d627db43e4fd4cbea76c2de582a502cc

lub złóż dokumenty w formie papierowej (pocztą lub osobiście) na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26
53-333 Wrocław
z dopiskiem:„Postępowanie kwalifikacyjne do SCS nr 3/2023"

Termin składania dokumentów: 12.10.2023 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Co oferujemy:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 5135,60 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),

Wynagrodzenie netto nowozatrudnionego funkcjonariusza wraz z dodatkami i pozostałymi świadczeniami może wynieść średnio miesięcznie od 4800 do 5200 zł netto (w zależności m.in. od wysokości dodatku za wysługę lat).

Osoby do 26 roku życia, zwolnione z podatku PIT, mogą liczyć na odpowiednio wyższe średnie uposażenie netto. 

 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz tutaj (link otwiera nowe okno).