Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  ·         elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym (link)

  ·         telefonicznie - pod numerem telefonu : 76 727 24 82 (podany nr telefonu służy wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

  ·         podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Głogowie przyjmuje umówionych klientów w:

  ·         poniedziałek w godzinach 8:00- 18:00

  ·         wtorek-piątek w godzinach 8:00-15:00

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się ze informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług (link).

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pli serwisie www.biznes.gov.pl

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 z Urzędem Skarbowym można kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych. Zobacz spis numerów (link)

   

  W sprawie skarg i wniosków Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie lub jego Zastępca, przyjmuje osoby zainteresowane w
  poniedziałki w godzinach od 14 do 16.
  Osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach lub w innym dniu tygodnia prosimy o wcześniejsze ustalenie dogodnego terminu.
  Kontakt:
  Sekretariat Urzędu Skarbowego w Głogowie
  Tel 76 72 72 400
  Fax 76 72 72 401
  e-mail: us.glogow@mf.gov.pl
   

  Załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  ·      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018.800 )

  ·      Regulamin Organizacyjny Urzędu;

  ·      zarządzenie  Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia  instrukcji  kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego  izb administracji skarbowej (Dz. Urz. M. R. i F. z 2017 r., poz. 43);

  ·      ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2017. 1824) o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminu w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. Postępowanie wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. Przy postępowaniu odwoławczym odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, zgodnie z właściwością miejscową . Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Głogowie.

  Udzielanie informacji, wydawanie druków oraz przyjmowanie dokumentów od osób bezpośrednio je składających odbywa się na wyodrębnionych tematycznie stanowiskach znajdujących się w Sali Obsługi Podatnika - budynek B – ul. Mickiewicza 55.

  Sprawy podatku od SPADKÓW i DAROWIZN załatwiane są w pok. 111 -budynek A – ul. Mickiewicza 53.

  Zdalne środki wspierające komunikowanie się w sprawie uzyskania informacji stanowią poczta elektroniczna e-mail – adres: us.glogow@mf.gov.pl oraz
  fax nr +48 76 72 72 401. Osoby posługujące się językiem migowym mogą komunikować się za pośrednictwem przeszkolonego pracownika Urzędu - wskazanego w pisemnej informacji zamieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu i na Sali Obsługi Podatnika - ul. A. Mickiewicza 55. Niezbędne informacje dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

  Dokumenty wpływające do Urzędu od poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej, gdy dokumenty zostały nadane za ich pośrednictwem są przyjmowane przez sekretariat Urzędu II piętro pokój nr 203.

  Dokumenty mogą być składane w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP (link otwiera okno w innym serwisie) oraz system e-Deklaracje (link otwiera okno w innym serwisie).
  Przyjęte dokumenty zostają kierowane do właściwych komórek organizacyjnych urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.09.2015 Data publikacji: 28.04.2015 13:18 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 13:21
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Małgorzata Szmigiel Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian