Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Znak graficzny osoba na wózku inwalidzkim

  Budynek Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie pięciu miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na poszczególnych kondygnacjach budynku toalet przystosowanych do potrzeb wymienionych osób.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824)., osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Izby w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – rzecznik.ias.wroclaw@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 365 24 00
  • faxu – 71 365 27 80

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. Izby oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  Rejestr zmian