«Powrót

Nowy nabór do Służby Celno-Skarbowej

Nowy nabór do Służby Celno-Skarbowej

Nowy nabór do Służby Celno-Skarbowej

Grafika promująca nabór do Służby Celno-Skarbowej, czerwone tło, biały napis pracuj z nami ! 3 zdjęcia funkcjonariuszy

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej

w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

na stanowisko Specjalisty Służby Celno-Skarbowej

 

Liczba wolnych etatów50

(istnieje możliwość zwiększenia liczby etatów w przypadku powstania wakatu
w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy)

Jednostka organizacyjna, do której prowadzone jest postępowanie- Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

Komórki organizacyjne mające siedzibę: we Wrocławiu

       I.            Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.)  funkcjonariuszem może być osoba:

1.      będąca obywatelem polskim,

2.      korzystająca z pełni praw publicznych,

3.      która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

5.      ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

6.      której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,

7.      która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322), ani nie była ich współpracownikiem

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ust. 1, lub współpracy z tymi organami.

    II.            Kwalifikacje zawodowe:

Wymagane:

-        wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Dodatkowe:

-        wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne (w komórkach dochodzeniowo-śledczych),

-        prawo jazdy kategorii B

 III.            Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      wypełniony kwestionariusz osobowy- w załączeniu.

2.      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3.      kopie dokumentów zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby (kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby) w przypadku braku tych dokumentów kandydat składa oświadczenie o ich braku wraz z uzasadnieniem.

4.oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub  współpracy z tymi organami  (dotyczy wyłącznie kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) – w załączeniu.

5. klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dla kandydatów do Służby Celno-Skarbowej oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  w załączeniu.

 IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej nr 2/2021" należy nadsyłać/składać do dnia

19 maja 2021 r.

na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

ul. Powstańców Śląskich 24, 26

53-333 Wrocław

lub osobiście: w kancelarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu  przy ul. Powstańców Śląskich 24, 26, pokój 5.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór ( link otwiera nowe okno)