Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu


30.10.2020 10:00

Źródło: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 0201-IZK3.110.30.2020 z dnia 29 października 2020 r.
Tytuł: Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Data publikacji: 30.10.2020 10:00
Termin składania ofert: 30.11.2020 23:59

Opis

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej

w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

 

Liczba wolnych etatów52

(istnieje możliwość zwiększenia liczby etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy)

 

Jednostka organizacyjna do której prowadzone jest postępowanie- Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

 

Komórki organizacyjne mające siedzibę: w Legnicy, Wałbrzychu, Polkowicach, Zgorzelcu i we Wrocławiu.

 

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

 

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) funkcjonariuszem może być osoba:

 

1.      będąca obywatelem polskim,

2.      korzystająca z pełni praw publicznych,

3.      która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

5.      ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

6.      której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ust. 1, lub współpracy z tymi organami.

 

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacje zawodowe wymagane:

-         wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Kwalifikacje zawodowe dodatkowe:

-        wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne (w komórkach dochodzeniowo-śledczych),

-        prawo jazdy kategorii B.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

-        wypełniony kwestionariusz osobowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów 

         ubiegających się o przyjęcie do służby  w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2) -  w załączeniu,

-        kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

-        kopie świadectw pracy/służby ze wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby,

-        oświadczenie, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 506 ze zm.) dotyczącego pracy lub służby w organach   

         bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – w załączeniu,

-        klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dla kandydatów   do Służby Celno-Skarbowej oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  w załączeniu.

 

                                                 Termin składania dokumentów:

 

                                                              30 listopada 2020 r.

 

                                                                       Miejsce składania dokumentów:

 

                                                                      Dokumenty można przesyłać na adres:

 

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Śl. 24, 26

53-333 Wrocław

 

lub składać osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich  24, 26 pokój 5. 

 

UWAGA!

na kopercie oferty należy umieścić dopisek „postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej".

 

 

Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 

1.      złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby,

2.      test wiedzy,

3.      test sprawności fizycznej,

4.      test psychologiczny i kompetencyjny,

5.      rozmowa kwalifikacyjna,

6.      ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby  w Służbie Celno-Skarbowej,

7.      sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.

 

Informacje dodatkowe:

- kandydatom wyłonionym do pełnienia służby zostanie powierzone stanowisko  specjalisty  Służby  Celno-Skarbowej, otrzymają stopień służbowy aplikanta oraz następujące warunki uposażenia:  

- uposażenie zasadnicze brutto w kwocie 3 429, 70 zł (wg mnożnika 1,902 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej),

- dodatek za stopień służbowy brutto w kwocie 452,60 zł (wg mnożnika 0,251 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej),

- dodatek za wieloletnią służbę za udokumentowany staż pracy  powyżej 2 lat (od 2 do 25%  miesięcznego uposażenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok służby aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby),

 

- realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, na które prowadzona jest rekrutacja, związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,

 

- funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej  Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu obejmującej swoim zasięgiem terytorium województwa dolnośląskiego. Po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,

 

- w przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego,

 

- nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 162),

 

- oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne (bez wymaganych dokumentów, oświadczeń), z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz złożone
po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane,

 

- kandydat o miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz zakończeniu wobec niego postępowania będzie informowany w formie pisemnej w postaci papierowej.Zawiadomienie zostanie wysłane kandydatowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno
być wysłane,

 

- do postępowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej „kandydatem", który w poprzednim postępowaniuz testu psychologicznego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów nie upłynęło 12 miesięcy,

 

- w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów nie upłynęło 12 miesięcy,

 

- w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał z testu kompetencyjnego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów nie upłynęło 12 miesięcy,

 

- zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2) jeżeli kandydat, który został wskazany na liście kandydatów określonej w § 16 ust. 6 cytowanego rozporządzenia, ubiega się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, to nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania, z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,

 

- szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zakres tematyczny testu wiedzy, zakres testu sprawności fizycznej oraz wykaz kompetencji  określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2).

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

- 71 365 27 55 (Pani Beata Zmorek-Gil)

- 71 365 24 55 (Pani Sylwia Czernik)

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 30.10.2020

Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data publikacji: 30.10.2020 10:00

Osoba publikująca: Sylwia Czernik

Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 12:36

Osoba modyfikująca: Sylwia Czernik

Rejestr zmian