Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu (Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Zgorzelec)


02.09.2022 10:55

Źródło: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Status: Zakończony

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: Informacja nr 3/2022
Tytuł: Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu (Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Zgorzelec)
Data publikacji: 02.09.2022 10:55
Termin składania ofert: 30.09.2022 11:59

Opis

 

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Informacja nr 3/2022 z  2.09.2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej na 40 wolnych etatów

 

 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

 

Aplikuj online!

 

 

Poszukujemy kandydatów do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu

na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej

 

Miejsce pełnienia służby:

Wrocław - 20 etatów,

Legnica - 8 etatów,

Wałbrzych - 5 etatów,

Zgorzelec - 7 etatów,

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.

 

Jak aplikować:

 

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru,  
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r.

oraz dodatkowo:

 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. preferowanego miejsca pełnienia służby (w załączeniu).

 

Aplikuj elektronicznie przez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1e0958354af545d3b80bc41136d1ab58

lub złóż dokumenty w formie papierowej (pocztą lub osobiście) na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 24,26

53-333 Wrocław

z dopiskiem:„Postępowanie kwalifikacyjne do SCS nr 3/2022"

 

Termin składania dokumentów:   30.09.2022 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

 

Co oferujemy:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 4255,60 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),

Wynagrodzenie netto nowozatrudnionego funkcjonariusza wraz z dodatkami i pozostałymi świadczeniami może wynieść średnio miesięcznie od 4400 do 4800 zł netto (w zależności m.in. od wysokości dodatku za wysługę lat).

Osoby do 26 roku życia, zwolnione z podatku PIT, mogą liczyć na odpowiednio wyższe średnie uposażenie netto.  

 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

 

Ważne informacje:

 

Etapy postępowania:

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test psychologiczny,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

 

Warunki pracy:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
 • po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,
 • w trakcie służby przygotowawczej obowiązek zdania egzaminu z wybranego języka obcego oraz odbycie zasadniczego kursu zawodowego we wskazanym ośrodku szkoleniowym KAS.

 

 

Pozostałe informacje:

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • dokumenty również mogą być złożone w postaci elektronicznej – po ich uprzednim podpisaniu i zeskanowaniu przesłane na adres e-mail: postepowanie.ias.wroclaw@mf.gov.pl
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia o wskazaniu na liście o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania, za wyjątkiem złożenia kwestionariusza
 • informację o kolejnych etapach postepowania kwalifikacyjnego mogą być wysłane kandydatowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli kandydat uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysłane,
 • postępowanie kwalifikacyjne jest procesem długotrwałym i wiąże się z koniecznością stawiania się w miejscach i terminach wskazanych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
 • dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel.:

 

 • 71 365 26 97 (Andżelika Jadach)
 • 71 365 26 95 (Marta Kocemba)

 

podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 422, ze zm.)

 

 

Pliki do pobrania:

 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,
 • rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (plik dostępny do pobrania na dole strony)
 • klauzula informacyjna (plik dostępny do pobrania na  dole strony)
 • oświadczenie dotyczące preferowanego miejsca pełnienia służby (plik dostępny do pobrania na  dole strony)
 • Jak wypełnić prawidłowo kwestionariusz osobowy (plik dostępny do pobrania na dole strony)
 • Jak rekrutujemy (plik do pobrania na dole strony)

 

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 02.09.2022

Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data publikacji: 02.09.2022 10:55

Osoba publikująca: Ewelina Zamojska

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2022 11:29

Osoba modyfikująca: Andżelika Jadach

Rejestr zmian