Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) wyróżnia zasady służby cywilnej(§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), nakierowane bardziej na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej.

  Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej jest to otwarty katalog zasad określony w rozdziale I zarządzenia. W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2- 10 zarządzenia) poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania zadań.

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  •     zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  •     zasada ochrony praw człowieka i obywatela
  •     zasada i bezinteresowności
  •     zasada jawności i przejrzystości
  •     zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  •     zasada profesjonalizmu
  •     zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
  •     zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  •     zasada otwartości i konkurencyjności naboru


  Zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), są nakierowane na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej. Nie mogąpozostawać w oderwaniu od podstawowych zasad korpusu, w szczególności wyrażonych w Konstytucji, i nie mogą również nie brać pod uwagę ogólnych norm moralnych, jak i standardów zachowań w korpusie już uznanych za właściwe.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  •     zasada godnego zachowania
  •     zasada służby publicznej
  •     zasada lojalności
  •     zasada neutralności politycznej
  •     zasada bezstronności
  •     zasada rzetelności


   Profilaktyka antykorupcyjna
   Korupcja to istotny problem społeczny, który dotyka niemal każdej sfery życia publicznego.
   Jak wynika z wielu badań sondażowych, administracja publiczna jest wskazana, jako jeden z obszarów najbardziej zagrożonych na jej występowanie. W trosce o lepszą jakość obsługi naszych Klientów podjęliśmy szereg działań zmierzających do rozwiązania tego problemu, i związanych z wdrożeniem Programu antykorupcyjnego administracji podatkowej na lata 2015-2019.
   Politykę antykorupcyjną realizujemy poprzez wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania ograniczających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego. Nasze cele zamierzamy realizować także dzięki zwiększaniu świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym szkoleń z zakresu problematyki korupcji.

   Między innymi w celu pełnej realizacji zadania zapobiegania korupcji od 15 maja 2015 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze funkcjonuje pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli sygnałów na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej.

   Jeżeli zatem jesteście Państwo w posiadaniu informacji na temat korupcji lub innych niepożądanych zjawisk w Administracji Podatkowej lub macie Państwo uwagi na temat jej funkcjonowania, zachęcamy do korzystania z wyżej wskazanych kanałów komunikacji.
   Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00. Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 09:22 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2016 15:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Dobrzeniecka
  Rejestr zmian