Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie jest organem niezespolonej administracji rządowej i podlega Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego w Lubinie określają w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947 z późn. zm.),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min .Roz. i Fin. poz.41),w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej ( Dz. U. poz. 1947 z późn. zm. )
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. 2016 poz. 1345),
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywaniu niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania ( Dz. U. 2017 poz.448).
  5. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Lubinie.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.02.2016 Data publikacji: 11.02.2016 14:37 Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017 09:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian