Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe udostępniają informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (teksy jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613),
  • ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (teksty jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.782, z późn. zm.),
  • zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach; załącznik nr 3: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  ZASADY:
  Urząd Skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach. tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.
  W szczególności informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek. Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji przez Urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji Urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakiej przedmiotowa informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w inny sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2015 14:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Małgorzata Szmigiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian