«Powrót

Nabór na urzędników wyborczych

Nabór na urzędników wyborczych

Nabór na urzędników wyborczych

Do dnia 6 kwietnia 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych.
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych wymogów stawianych kandydatom oraz zasady dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie internetowej KBW Delegatury we Wrocławiu pod adresem:
http://wroclaw.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Rejestr zmian