Zasady etyki

    Zasady etyki

    Zasady etyki

    Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) wyróżnia zasady służby cywilnej(§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), nakierowane bardziej na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej.

    Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej jest to otwarty katalog zasad określony w rozdziale I zarządzenia. W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2- 10 zarządzenia) poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania zadań.


    ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

    o        zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej

    o        zasada ochrony praw człowieka i obywatela

    o        zasada bezinteresowności

    o        zasada jawności i przejrzystości

    o        zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

    o        zasada profesjonalizmu

    o        zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania

    o        zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

    o        zasada otwartości i konkurencyjności naboru


    Zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), są nakierowane na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej. Nie mogą pozostawać w oderwaniu od podstawowych zasad korpusu, w szczególności wyrażonych w Konstytucji, i nie mogą również nie brać pod uwagę ogólnych norm moralnych, jak i standardów zachowań w korpusie już uznanych za właściwe.

    ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

    o        zasada godnego zachowania

    o        zasada służby publicznej

    o        zasada lojalności

    o        zasada neutralności politycznej

    o        zasada bezstronności

    o        zasada rzetelności

    Profilaktyka antykorupcyjna
    Korupcja to istotny problem społeczny, który dotyka niemal każdej sfery życia publicznego.
    Jak wynika z wielu badań sondażowych, administracja publiczna jest wskazana, jako jeden z obszarów najbardziej zagrożonych na jej występowanie. W trosce o lepszą jakość obsługi naszych Klientów podjęliśmy szereg działań zmierzających do rozwiązania tego problemu, i związanych z wdrożeniem Programu antykorupcyjnego administracji podatkowej na lata 2015-2019.
    Politykę antykorupcyjną realizujemy poprzez wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania ograniczających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego. Nasze cele zamierzamy realizować także dzięki zwiększaniu świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym szkoleń z zakresu problematyki korupcji.

    Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu informacji na temat korupcji lub innych niepożądanych zjawisk w Krajowej Administracji Skarbowej lub macie Państwo uwagi na temat jej funkcjonowania, prosimy o kontakt na numer telefonu 800 807 007 lub na adres poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl. Krajowy Telefon Interwencyjny czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00. Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

    Rejestr zmian