«Powrót

Zmiana obowiązków w zakresie przekazywania sprawozdań finansowych

Zmiana obowiązków w zakresie przekazywania sprawozdań finansowych

Zmiana obowiązków w zakresie przekazywania sprawozdań finansowych

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że
1 października 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398).

Przedmiotowa regulacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.), ustanawiając obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Dodatkowo jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane zostały do sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Analogiczne obowiązki nałożono na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Wejście w życie przywołanych przepisów spowoduje zmiany dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych również w zakresie obowiązków przekazywania sprawozdań finansowych właściwym organom podatkowym. Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania. Co oznacza, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie będą składać sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Natomiast art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. stanowi, iż podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Powyższe oznacza, iż podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych do jednostek administracji skarbowej, a wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego, które to sprawozdania zostaną następnie przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS.

Realizując powyżej opisane zmiany ustawowe, Ministerstwo Finansów udostępniło w sierpniu 2018 r w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opublikowane struktury logiczne dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.
Dodatkowo na Portalu Podatkowym udostępniona została zakładka e-Sprawozdania Finansowe (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe), w której zamieszczono informacje ogólne o wprowadzanych rozwiązaniach, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, a także link do opublikowanych struktur sprawozdań finansowych.