Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Kancelarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod numerem telefonu: 71 365 24 36 / 37.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Stan spraw sprzed 2015 roku, znajduje się w archiwum BIP.

  Stan spraw załatwianych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu za okres 01.03.2017 r. - 31.12.2017 r. zostanie zamieszczony w styczniu 2018 r.

  Rejestr zmian