«Powrót

Opłata egzekucyjna

Opłata egzekucyjna

Opłata egzekucyjna

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przypomina, że 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych, nakładająca na komorników sądowych obowiązek:
1.      wpłacania na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii uzyskanych opłat egzekucyjnych w terminie do 5 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym opłaty zostały uzyskane,
2.       składania do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii miesięcznej informacji o uzyskanych opłatach egzekucyjnych oraz opłatach egzekucyjnych podlegających przekazaniu na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały uzyskane.

W związku z powyższym informujemy, że ww. opłatę egzekucyjną należy wpłacać na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii, służący do gromadzenia pozostałych dochodów z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – subkonto 222-7 (rodzaj rachunku bankowego: in. d).