«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF)

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF)

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF)

  • Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci.
  • Zakaz stosowany jest ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej, m.in. ASF i wynika z rozporządzenia (WE) nr 206/2009
  • Funkcjonariusze celno-skarbowi konfiskują żywność pochodzenia zwierzęcego od osób przybywających zza wschodnich granic oraz kontrolują środki transportu do przewozu zwierząt z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Wirus ASF nie jest dla człowieka groźny. Ale już niedojedzona kanapka wrzucona do kosza na parkingu, może stać się zarzewiem kolejnych zarażeń dzików czy trzody chlewnej na terenie całego kraju. Dziki podchodzą pod miejsca parkingowe i wyjadają pozostawiony przez ludzi pokarm. Także żywność (np. konserwy) wcześniej kupiona na terenie Unii Europejskiej i wywieziona za granicę podlega bezwzględnemu zakazowi przywozu na teren Wspólnoty.

Efekty działań kontrolnych

W 2017 r. w trakcie kontroli funkcjonariusze skonfiskowali ok. 212 ton produktów pochodzenia zwierzęcego. Maksymalne jednorazowo zatrzymano 2200 kg takich produktów w ruchu podróżnych. Kontroli i zatrzymywania produktów zwierzęcych dokonywano w portach lotniczych, portach morskich oraz urzędach pocztowych .

Służba Celno-Skarbowa wobec podróżnych łamiących zakaz wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego stosowała sankcje karne. W sumie 2017 roku nałożono na podróżnych 3397 mandatów karnych i wszczęto 47 postępowań karnych.

Kontrola środków transportu.

W ramach kontroli pojazdów powracających z państw trzecich po rozładunku zwierząt gospodarskich Służba Celno-Skarbowa w 2017 skontrolowała na granicy 583 ciężarówki.

 

Zasady przewozu przez podróżnych produktów pochodzenia zwierzęcego na własne potrzeby (poniższe zasady dotyczą również przesyłek pocztowych i kurierskich):

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004, nadal obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ przywozu z państw trzecich produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego zawierających mięso i przetwory mleczne, przywożonych przez podróżnych.
WYJĄTKI od ww. zakazu dotyczą Andory, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. Ponadto rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek produktów rybołówstwa z Wysp Owczych i Islandii.
ZAKAZEM jest również objęty przywóz przez podróżnych mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, pod warunkiem, że:
- produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;
- produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz
- opakowanie jest nienaruszone, chyba, że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

POZOSTAŁE ZASADY w odniesieniu do przywozu przez podróżnych produktów pochodzenia zwierzęcego:
Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych, pod warunkiem, że:

- produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;
- produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz
- opakowanie jest nienaruszone, chyba, że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi:
Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:
- ryby świeże są wypatroszone,
- waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kg lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących
z Wysp Owczych lub Islandii.
Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi:
Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie, jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, jedynie pod warunkiem, że:
- pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,
- pochodzą one z innych krajów niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę.

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:
- chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane
z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,
- suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,
- ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne,
- oliwki nadziewane rybami,
- makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,
- buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,
- wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50% przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

W przypadku ujawnienia produktów objętych zakazem przywozu, osoba je przewożąca jest zobowiązana do umieszczenia ich w pojemnikach na przejściu granicznym. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego przekazane przez podróżnych lub operatora pocztowego organom celnym lub organom administracji rządowej upoważnionym do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Straż Graniczna) do unieszkodliwienia są przechowywane, transportowane i niszczone zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

SANKCJE: Wobec osób dokonujących przywozu - pomimo istniejącego zakazu - wskazanych produktów w bagażu bez przedstawienia organowi celnemu lub bez zgłoszenia celnego, należy również mieć na względzie stosowanie mechanizmów przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym, w tym możliwość nałożenia kary grzywny za wykroczenie skarbowe w drodze mandatu karnego. Zgodnie
z art. 86 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego skarbowego: Kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego, przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę towar bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, przez co naraża należność celną na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega sprawca, jeżeli przemyt celny dotyczy towaru w obrocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa. Jeżeli kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru w obrocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 

Rejestr zmian