Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Archiwum zakładowe
  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax;
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax;
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax;
  • Rejestr Zastawów Skarbowych;
  • Rejestr wydanych zaświadczeń;
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe;
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;
  • Rejestr aktów notarialnych;
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych;
  • Rejestr kontroli podatkowych;
  • Ewidencja mandatów.
   
  Prowadzenie rejestrów i archiwum regulują:
  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Dz.U.2016.1506 j.t.).
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 j.t.).
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 j.t. ze zm.).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016 poz.1047 j.t.).
  9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 j.t.).
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201 j.t.).
   
  Rejestr zmian