Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) prowadzony przez komórkę egzekucji administracyjnej.
  2. Rejestr pism i spraw prowadzony przez komórkę kancelaryjną.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA prowadzona przez komórkę obsługi prawnej.
  4. Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  5. Rejestr petycji prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  6. Archiwum zakładowe wraz z magazynami prowadzone przez komórkę archiwum.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum regulują:
  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Dz.U.2016.1506 j.t.).
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 j.t.).
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 j.t. ze zm.).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016 poz.1047 j.t.).
  9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz.U z 2017, poz. 1201)
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201 j.t.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 13:12
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian