Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w tym urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu (dalej: IAS we Wrocławiu):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław, tel: (71) 365 24 00, e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja ustawowych zadań Administratora takich jak: pobór i zwrot podatków i ceł, egzekucja należności Skarbu Państwa, kontrola obrotu towarowego z zagranicą, zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej oraz innych zadań regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może podlegać zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które dokonywane jest  na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dotyczy to sytuacji oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych, zadeklarowanych w złożonych dokumentach lub pozyskanych z dostępnych publicznie rejestrów, w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

 

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane: