Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania Izby Administracji Skarbowej / Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz Urzędu Skarbowego / Naczelnika Urzędu Skarbowego określają następujące akty prawne (stan na dzień 01.03.2017 r.):

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami);
  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1201);
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zmianami);
  Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164);
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 771);
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2103 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238);
  Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 299 ze zmianami);
  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
  Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 75, poz. 802 ze zm.);
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 ze zm.).

   

  2017 - roczna informacja o działaności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych urzędów woj. dolnośląskiego (plik pdf 2 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 09:45
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian